ChaseDream常用工具

 

标准中文电码(Chinese Commercial Code)查询工具

  • 将简体中文转换成标准中文电码
  • 签证填表必备
  • 目前最准确的标准中文电码查询程序
 

GPA计算器 (GPA Calculator)

  • 输入各科成绩、学分自动计算GPA
  • 各种常用GPA计算结果直观对比
  • 各种常用GPA计算方法详细说明